obchodní společnosti
Michal Brozman
se sídlem Puklicova 21/25,
České Budějovice 370 04
identifikační číslo: 74618288pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bezega.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti, identifikační číslo: 74618288, zapsané v obchodním rejstříku vedeném (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezega.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zbožía nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Riegrova 1756/51, České Budějovice 370 01,adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Českých Budějovicíc dne 22.7.2015

×
Replace with the name of your product

Jak vzniká ne-moc aneb Pravdivost srdce

V této originální knize autor poskytuje mnoho silných podnětů (impulzů) k zamyšlení se nad přístupem k životu, nad postojem k sobě samému, ke zdraví, lásce a přírodě. Nádherně navazuje na dva předcházející bestsellery: 50 vzkazů ženám a Jak se zbavit svého Ega. Nechává nás nahlédnout do dílny naší hlavy, kde zbytečnými myšlenkovými pochody velmi úspěšně vznikají základy ne-moci. Osvětluje, jak negativní emoce a postoje dokážou člověku znepříjemnit žití a jakým způsobem můžeme zachytit signály našeho těla, které hlásí, že je něco v ne-pořádku. Je jen na nás, zda se naučíme slyšet hlas svého těla a srdce, které vysílají volání o pomoc. Věřte, že cesty k dokonalému zdraví existují... Upřímná a otevřená vnitřní zpověď autora vás nechá velmi emocionálně procítit některé jeho myšlenky tak silně, že se budete cítit jako na rozbouřeném moři, a je tomu tak dobře, neboť mnozí pochopíte a závěrem opravdu doplujete do přístavu klidu a lásky.

KUP KNIHU za 289KČ
papírová podoba
 • GoPay
 • Visa
 • Vertified by visa
 • Maestro
 • MasterCard
 • MasterCard securecode
Replace with the name of your product

Kniha 50 vzkazů ženám

Kniha o mezilidských vztazích, o lásce, o lidské radosti, soucitu, vzájemné toleranci a empatii, o potřebě se objímat.

Ideou této knihy, která je určena vám ženám, je, abyste nikoho nenechaly zadupat to skvělé, co je uvnitř vás, to světlo života. Jak zaznívá v jedné pohádce: Hoř, světýlko, plápolej, tupou sílu udolej.

A proč vlastně tato kniha? Naleznete v ní možné odpovědi na otázky týkající se vašeho života, otázky, které vás zneklidňují a trápí:

 • Jak najít sílu a odejít z nefunkčního vztahu?
 • Kam z vašeho života zmizela radost?
 • Proč se cítíte tak málo šťastné, i když máte vše?
 • Proč vás partner a děti neslyší, i když jim něco opakujete už posté?
 • Kdy konečně dáte na první místo ve svém životě samy sebe?

A spousta dalších postřehů, myšlenek a vzkazů vám ženám.

KUP KNIHU za 378KČ
papírová podoba
 • GoPay
 • Visa
 • Vertified by visa
 • Maestro
 • MasterCard
 • MasterCard securecode
Replace with the name of your product

Jak se zbavit svého Ega

Právě jste nalezli knihu, která vám pomůže pracovat se svým Egem a dokonce se Ega i zbavit a místo něj nalézt své Vědomí v sobě a změnit tak tím svůj život. Zastiňte své Ego a dejte prostor vašemu okolí a partnerům. Změníte-li vnímání vašeho vnitřního světa, rázem se změní i vaše okolí. Vykročte blíže k tomu světlu na konci tunelu, ve které všichni stále doufáme. Přestaňme si stavět vzdušné zámky. Situace v našem okolí i na celé planetě Zemi si prosebně žádá o řešení.
Pusťme se tedy společně do toho. Těším se na vás v knize.

KUP E-BOOK za 222KČ
PDF
KUP KNIHU za 266KČ
papírová podoba
 • GoPay
 • Visa
 • Vertified by visa
 • Maestro
 • MasterCard
 • MasterCard securecode

Knihu lze koupit v kamenných prodejnách:

- O knize -

JAK EGO VZNIKÁ A KDE NA NÁS ČÍHÁ

Nenechte se nachytat vlastním Egem, které na vás číhá při každém vašem kroku, když už si myslíte, že pracujete na osobním rozvoji a stáváte se lepším člověkem. Kde se Ego vůbec vzalo?

EGO V PARTNERSKÉM VZTAHU A NEVĚŘE

Pochopte Ego ve vztahu partnerském, předejděte situaci, kdy vás vaše Ego ovládne a začne se chovat jako malé vzteklé dítě, které se ve falešné představě uchyluje k nevěře. Proč jsou muži a ženy nevěrní?

EGO A VÝCHOVA DĚTÍ

Naučte se formovat své Ego správným směrem ve zkoušce zvané rodičovství, přijměte nesobectví a nenechávejte se nadále ovládat šíleností při každém jednání s vaší ratolestí. Musíte řešit problémy s dětmi pouze křikem?

EGO PŘI VOLBĚ PARTNERA

Nedovolte vašemu Egu, aby vám bylo rádcem ve vztazích partnerských, naučte se vztahy prožívat a nedávat průchod zbytečným předsudkům a omezením z předchozích zkušeností. Mám správnou představu o volbě partnera?

JAK SE ZBAVIT EGA

Nalezněte odpověď na nejpalčivější otázku dnešního světa, která začíná ve vztahu mezi lidmi. Vystupte ze začarovaného kruhu, začněte u sebe a buďte přínosem pro celou naši planetu. Jak se zbavíte Egoistického vnímání?

EGO V KNIZE

Objevte váš recept na život s úsměvem, klidný spánek a radostné probuzení. Přestaňte hledat odpovědi kolem sebe, pohleďte bděle a vědomě do svého nitra bez Ega a všechny pravdy se vám osvětlí. Dokážete se změnit a vzít svůj život do svých rukou?

- Slovo autora -

Slovo autora

- Rozhovory -

Show Jana Krause

- Reference -

Eliška Novotná|učitelka českého a anglického jazyka

Na mě kniha zapůsobila už od Předmluvy. V každé kapitole se pan Brozman zabýval kapitolou životní v souvislosti právě s naším Egem, jak na nás působí a hned navrhuje, jak se jej zbavit, jak jej nahradit naším Vědomím. Jednou je to meditativní cvičení, jednou afirmace, jednou zkrátka pochopení svého dosavadního života. Smím-li být tak smělá, ráda bych doporučila opravdu všem lidem, aby si knihu Jak se zbavit svého Ega přečetli, protože bychom neměli být zaslepeni jen vlastním úsudkem, vlastní osobou – já, já, já ... zkrátka se odprostit od materiálního světa a víc se otevřít „svému vnitřnímu světu“, vždyť je to tak osvěžující. :)

Magy Lejčková|finanční specialista

Při čtení této knihy se vzdejte analytického myšlení a svého falešného já, které je produktem egoistické mysli. Jasná a srozumitelná slova autora, podpořená jeho vlastní zkušeností s hlubokou přeměnou Vás zavedou k možnosti zbavit se duševní bolesti, najít vnitřní klid a hlubokou vnitřní radost. Je to naprosto úžasná kniha. Po přečtení zjistíte, ze většinu svého života jste "mino" trápíte se minulosti a máte strach z budoucnosti.. nebo neustále na něco čekáte. Díky této knize se začnete soustředit na svůj dech, své nitro a začnete svobodně dýchat a žít.. Žít lehčeji, s úsměvem, pokorou, která Vás zbaví pout minulosti a obav z budoucnosti. Uvědomíte si přítomnost, to jediné co je, tento okamžik, který vám zatím protéká mezi prsty.

Takže s chutí do toho, pokud ještě váháte :)

Klára|majitelka Andělské Galerie v Krajinské ul.

"Povinná četba pro všechny lidi,kteří chtějí změnít svůj život k lepšímu prostředníctvím lásky a opravdové změně v sobě samých"... a děkuju za důvěru,že jsem si knihu mohla přečíst mezi prvními...s pokorou a láskou Klára

J.Roselli

Všichni chceme svět krásnější a lepší. Zatím si jen málo lidí uvědomuje, že začít musí u sebe. V této knize najde mnoho lidí návod jak na to, jak se zbavit ega a začít žít v lásce a štěstí s otevřeným srdcem. Děkuji

- Přednášky -

Jste srdečně zváni na setkání se mnou na seminářích

Nejbližší akce
10.5.2018 Beseda - České Budějovice
11.5.2018 Beseda - Ždár nad Sázavou
9.6-10.6.2018 Partnerská a vývojová numerologie pro dospělé a děti- místo: Frýdlant nad Ostravicí, Lubno 30, prostory Tutta, velmi podorbné o čem seminář je naleznete zde http://michal-brozman.cz/co-nabizim/verejne-seminare   Tam je také možné přímo seminář zakoupit nebo zde se regostrovat na e-mailu brozmankoucink@gmail.com
 
9.8-12.8.2018 Relaxačně- vzdělávací a léčebný pobyt v Huslenkách u Vsetína. Cena do konce května 4999 kč, po té 5999 kč.
 
Huslenky u Vsetína
Záměr- změna všech oblasti v životě, které si přeji změnit a už toho všeho mám plné zuby a přišel už čas začít žít jinak ...
Obsah - uvolnění fyzické i psychické bolesti , transformace strachu , obav, úzkosti , depresi, fyzických projevu nemoci a take neproživániísi svých vlastních emociía mé tělo už je příliš často nemocné
Obnovení hojnosti v životě
Obnovení životní energie, jak na to.
Nelezeni zpět smyslu zivota
Změny svých vzorců chování
Práce se svou mysli
Práce s krystalickou mřížkou slova
Užívání si opět lásky svého srdce
Jak je to s léčivou silou ovoce a zeleniny ve skutečnosti
4krat jóga
4krat meditace
4 krát energeticke čistění
Ubytovani v ceně
3 krát večeře
3 krát oběd
 
Těším se na všechny:)
 
Michal
 
 

 

- O autorovi -

První knihu psychologie jsem si koupil v 18 letech. Již tenkrát jsem cítil, že mám v sobě jistý dar obrovské empatie. Mnozí z vás cestují po světě, já jsem se rozhodl před lety cestovat v sobě. Poznávat své myšlenky, své pocity a posouvat se tak dále jako člověk. Přečetl jsem spousty knih, absolvoval plno kurzů a seminářů ze kterých čerpám a mnoho mi bylo dáno ze shora jako dar. Pracuji také s Reiki, což je vesmírná energie. Díky tomu mohu nyní pomáhat ostatním. Psychologie, filosofie, empatie, láska k lidem, dar správně volených slov, komunikace, to je co mě charakterizuje.
Při sezení s klientem se zaměřuji na tři oblasti....dotknu se Vaší duše, srdce a mysli....

Na co se můžete těšit ? Stanu se Vaším průvodcem k lásce, úsměvu, sebevědomí a odpuštění , protože Vy sami víte nejlépe, jak žít svůj život. Na základě mnou položených otázek se dostanete ze své životní křižovatky na které stojíte a naleznete sami tu správnou cestu.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Author image

NOVINKY

Pokud byste si přáli zasílat novinky, termíny seminářů a informace o dalších knihách, můžete na sebe zanechat svou e-mailovou adresu. Děkuji.

K provozování webu bezega.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.